Privacybeleid

 


PRIVACYVERKLARING

Wabi Sabi Massage Therapy Institute respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Authoriteit persoonsgegevens: https://authoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De Beheerder”): Wabi Sabi Massage Therapy Institute, gevestigd te Danastraat 22, 1363 WT Almere, Kvk-nummer:

 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

    1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Wabi Sabi Massage Therapy Institute. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentifeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer elementen die kenmerken zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychise, economische, culturele, of sociale identiteit.
    2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

naam/adres/ woonplaats gegevens

emailadres(sen)/telefoonnummer(s)

Gegevens ten behoeve van uw gezondheid

 

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw gegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

Bijhouden van efficient klantenbestand voor eventuele gerichte aanbiedingen en het aanbieden van klachtgerelateerde behandelingen in de massage praktijk.

 

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register/bestand.

 

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn  persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking  bezwaar te maken en het recht op op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via info@wabisabimassage.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identificatiebewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyregeling vallen.

 

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet  (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@wabisabimassage.nl
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 10 – Contact

Voor de verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Caroline van Maastricht, info@wabisabimassage.nl.


Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 06-09-2018 tot nader order.